مجموعه‌ی "برش‌های کوتاه" در نشر بان

مجموعه‌ی "برش‌های کوتاه" (Short Cuts) دانشگاهِ کلمبیا، منتشر می‌شود.

نشر بان با همكاری گروهی از مترجمان، در تدارک ترجمه و انتشار مجموعه‌ای از سری كتاب‌های دانشگاه كلمبيا در‌باره‌ی فيلم و مطالعات‌سينمایی است. برخی از اين كتاب‌ها در مراحل پايانی ترجمه‌اند. كتاب‌های اين مجموعه درباره‌ی برخی مفاهيم و اصطلاحات كانونی در مطالعات سينمايی ازجمله ميزانسن، نوآر، گرامر سينمايی، مستند و آوانگارديسم است. اين مجموعه با نام برش‌هایِ‌کوتاه(Short Cuts) كتابخانه‌ی جامعی از موضوعات مقدماتی است كه طيف وسیعی از مطالعات فيلم را در بر می‌گیرد. اين فهرست مطالعاتی، با بحثی موجز درباره‌ی موضوعات معاصر سینما در زمينه‌های تاريخی و فرهنگی و با بهره‌گيری گسترده از مطالعات موردی، راهنمای مناسبی برای دانشجويان وعلاقه‌مندان به مطالعات فرهنگی و سينماست.

Share