اولین رمان خارجی نشر بان

«وجدان زنو» اولین رمان خارجی در نشر بان منتشر می‌شود

اسووو چه از جهت اصالت سبک و چه از جهت غنای ادبی از زمره‌ی پیشگامان ادبیات نوین اروپایی است او این کتاب را تحت تاثیر اندیشه‌های شوپنهاور نوشته است که معتقد است اگر به کل هستی بشری بنگریم جز تراژدی چیزی در آن نخواهیم یافت، در حالی که اگر به جزئیات آن توجه کنیم طنز و کمدی را جلوه‌گر می‌یابیم. در وجدان زنو نیز همین دو جنبه‌ی زندگی انسان به نحو استادانه‌ای ترسیم شده‌است. اندیشه‌ی محوری در وجدان زنو این است که انسان یارای تغیر سرنوشت خود را ندارد، و زندگی مبارزه‌ی بیهوده‌ای است که سرانجام آن مرگ است.

آنره تریو در مورد این کتاب گفته است: «شاهکاری عظیم و باورنکردنی... در طول یک قرن احتمال دارد فقط پنج یا شش اثر به این غنا و عظمت خلق شود.»

Share