ادبیات جهان از نگاه دَمراش

کتاب ادبیات جهان چیست در دست انتشار

مجموعۀ حاضر دارای شش فصل است که از آثار مختلف پرفسور دمراش دربارۀ ادبیات جهان برگزیده شده‌اند. در واقع، این فصولِ منتخب آمیزه‌ای از نظریه و عمل در بابِ ادبیات جهان است. فصل اول: «ادبیات جهان چیست؟»، برگرفته از کتابی با عنوان «ادبیات جهان چیست؟» (۲۰۰۷) است. فصلِ دوم، «گفتوگو دربارۀ ادبيات جهان»، برگرفته از كتاب «مرجع ادبيات تطبيقی از عصر روشنگری اروپا تا جهانی‌سازی مدرن» (۲۰۰۹) است. فصلِ سوم، «منشأ موتيفِ غنچۀ رُز در شعر رابرت هِریک»، برگرفته از کتاب «ادبیات جهان را چگونه بخوانیم» (۲۰۰۹) است. فصل چهارم، «مروری گذرا بر ترجمه‌های انگلیسی هزار و یک شب»، برگرفته از کتاب «ادبیات جهان را چگونه بخوانیم» (۲۰۰۹) است. فصل پنجم، «در طلبِ گیلگمش»، برگرفته از کتاب «ادبیات جهان چیست؟» (۲۰۰۰) است. و فصل ششم، «گیلگمشِ صدام حسین»، برگرفته از کتابِ «مدفون: گیلگمش در گذار سالیان» (۲۰۰۹) است.

Share