نظریه‌ی فیلم

نظریه‌ی فیلم؛ آفرینش گرامر سینمایی/ فلیسیتی کُلمن/ وحیداله موسوی (از مجموعه‌‌ی راه‌های کوتاه نشر بان)

Share