• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
از زلف تو بوی عنبر و بان آید
زآن تنگ دهان هزار چندان آید
رودکی
۴٠٠٠٠
تومان

موضوع‌ها

اولین دوره‌ی یلداستان برگزار شد
«یلداستان ۱۴۰۰»
object(stdClass)#1340 (8) { ["image_intro"]=> string(23) "images/pooneabdali1.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "پونه ابدالی" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(22) "images/pooneabdali.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1339 (8) { ["image_intro"]=> string(38) "images/Creators/MazyarOkhovvatSITE.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "مازیار اخوت" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(38) "images/Creators/MazyarOkhovvatSITE.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1340 (8) { ["image_intro"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(25) "محمدرحیم اخوت" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1339 (8) { ["image_intro"]=> string(30) "images/Creators/spivsksite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(48) "گایاتری چاکراورتی اسپیواک" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(30) "images/Creators/spivsksite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }

نشر بان

بان (لغت نامه دهخدا)؛ بان . (اِ) بیدمشک . (آنندراج ). مشک بید. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ). خلاف بلخی . بید طبری . گربه بید. (یادداشت مولف ). درختی است که گل و برگ آن خوشبوی است ، عجم آن را بیدمشک خوانند در عربی قضیب البان گویند، و شعرا قد محبوب را به آن تشبیه کنند. در این معنی بانک هم گویند «باکاف پارسی ». (از فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۸۱). درختی کوته است و شکوفه اش مایه عرق بیدمشک . (نزهة القلوب ). درختی است که گل آن خوشبوی است و آنرا بیدمشک گویند. (صحاح الفرس ). نوعی از درخت مشهور به سرو. (لغت نامه مقامات حریری ) :
زِ بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو/ جهان گشته ست از خوشی بسان لات والعزی . منوچهری .
Share