ایتالو اسووو

ایتالو اسووو (Italo Svevo)

ايتالو اسوِوو (Italo Svevo) در سال ۱۸۶۱ در تريست ایتالیا متولد مىشود و در سپتامبر ۱۹۲۸ در تصادف اتومبيل از دنيا مىرود. سهامدار يكى از بزرگترين شركتهاى صنعتى ايتاليا بودن سبب مىشود كه تمام وقتش را صرف ادارهی امور اين شركت كند. فراغت از كار تجارى گهگاهى به او امكان مىدهد كه به نويسندگى بپردازد. در ظرف سى سال كار نويسندگى، سه رمان منتشر مىكند:
یک زندگی 
(Una Vita, 1892)، سالخوردگی ((Senilità, 1898 و بعد از يك سكوت بسيار طولانى (۲۵ سال تمام)، كه بىشك ناشى از عدم موفقيت اين دو رمان بود، وجدان زنو (La cosienza di Zeno, 1923). اينبار اقبال رو مىآورد و كتاب شهرت جهانى پيدا مىكند و نويسندگانى چون جيمز جويس، والرى لاربو، بنژامين كرميو و ديگران به تفصيل از آن تجليل مىكنند. اسووو این کتاب را تحت تاثیر اندیشههای شوپنهاور نوشته است. وقتیكه از ادبيات جديد اروپا صحبت مىكنيم و بلافاصله به ياد جويس، پىير آندلو، كافكا، پروست، لارنس، ژيد و توماسمان میافتيم، نبايد فراموش كنيم كه ايتالو اسووو چه از جهت اصالت سبك و چه از جهت غناى ادبى از زمرة اين پيشگامان ادبيات نوين اروپا است. و اين سخن آندره تريو را دربارة وجدان زنو از ياد نبريم :

«يك شاهكار عظيم و باور نكردنى... در طول يك قرن احتمال دارد فقط پنج يا شش اثر به اين غنا و عظمت خلق شود.»

 

Share